Privacyverklaring
Emotie-eten.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Emotie-eten.nl handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal nooit ongevraagd persoonsgegevens van cliënten doorgeven aan derden. Emotie-eten.nl heeft een privacy-reglement opgesteld voor de praktijk. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens kan de cliënt lezen in ons privacy statement.

Emotie-eten.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van emotie-eten.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan emotie-eten.nl verstrekt. 

Emotie-eten.nl kan de volgende persoonsgegevens van cliënten verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • email adres
 • werkadres
 • Betalingsgegevens
 • opleidingsgegevens

Waarom Emotie-eten.nl gegevens nodig heeft

 • Opleidingen: Emotie-eten.nl heeft deze gegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden: het opleiden als professional in diverse methodieken bij eetproblemen. 
 • Contact en correspondentie: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Financiële afhandeling: Emotie-eten.nl gebruikt deze persoonsgegevens voor het opmaken van facturen. 
 • Wettelijke verplichting: bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoelang Emotie-eten.nl gegevens bewaart
Emotie-eten.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het wettelijke bewaartermijn voor uw persoonsgegevens is door de Belastingdienst vastgesteld op 10 jaar. Uw gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden:
Emotie-eten.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Emotie-eten.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Emotie-eten.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht van inzage, rectificatie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar: info@emotie-eten.nl. Emotie-eten.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Let wel diagnoses vastgesteld door de desbetreffende diëtist noodzakelijk voor het opstellen van een dossier en verantwoorden naar de verzekeraar, kunnen niet meteen gecorrigeerd en/of verwijderd worden. 

 

Emotie-eten.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiligen
Emotie-eten.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Emotie-eten.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat en beveiligingssoftware om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Emotie-eten.nl haar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Emotie-eten.nl op via: ingrid@emotie-eten.nl.

 

www.emotie-eten.nl is de website van Emotie-eten.nl.


Emotie-eten.nl is als volgt de bereiken:
Postadres/vestigingsadres:
Genemuidenstraat 208, 2545 NZ  Den Haag
Telefoon: 06-53589214
Emailadres: ingrid@Emotie-eten.nl.
Kamer van koophandel nummer: 27280671