Algemene voorwaarden
Emotie-eten.nl

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en Emotie-eten, betreffende deelname aan de opleidingen van Emotie-eten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 – Aanmelding en inschrijving

 1. De aanmelding voor een opleiding bij Emotie-eten vindt uitsluitend plaats door middel van het aanmeldingsformulier.
 2. De behandeling van de inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.
 3. Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde opleidingsgeld.
 4. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Emotie-eten de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving, die definitief is nadat de betaling is ontvangen.
 5. Aan de deelname van een opleiding kunnen nadere specifieke voorwaarden verbonden zijn zoals ingangsniveau, aanwezigheidsplicht, et cetera.
 6. Na inschrijving heeft de deelnemer twee weken de tijd om de deelname aan de opleiding kosteloos te annuleren.

 

Artikel 3 – Annulering of wijziging door deelnemer

 1. De deelnemer verplicht zich het opleidingsgeld te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De deelnemer kan schriftelijk vóór aanvang van de opleiding zijn inschrijving annuleren. De aanvangsdatum is bepalend voor het vaststellen van de termijn waarbinnen geannuleerd wordt.
 3. Bij afzien van deelname zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  * Tot acht weken voor aanvang van de training € 50,- administratie- en annuleringskosten.
  * 50% van het totale opleidingsgeld bij annulering op een tijdstip tussen acht weken en vier
  weken voor de start van de opleiding.
  * Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de training is het totale bedrag verschuldigd.
 4. Uitsluitend bij de dagworkshop mag een deelnemer wanneer deze is verhinderd, tot 24 uur voor aanvang een vervanger naar de workshop sturen. De naam van de afgevaardigde dient 24 uur voor aanvang van de workshop schriftelijk per brief, fax of e-mail doorgegeven te zijn aan Artiva.

 

Artikel 4 – Annulering door Emotie-eten

 1. Emotie-eten heeft het recht een workshop of opleiding te annuleren.
 2. De deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 3. De deelnemer heeft het recht om met voorrang op een later tijdstip aan de opleiding deel te nemen
 4. De deelnemer kan restitutie vragen van het betaalde opleidingsgeld.
 5. Emotie-eten is niet aansprakelijk voor de kosten van eventueel aangeschaft cursusmateriaal en andere gemaakte kosten.

 

Artikel 5 – Betaling

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de deelnemer het opleidingsgeld voor de start van de opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
 2. Indien de deelnemer het opleidingsgeld niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is hij enkel door het verstrijken in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling nodig is.
 3. In dat geval is de deelnemer wettelijk rente verschuldigd vanaf het moment dat hij met de betaling in verzuim is.
 4. De deelnemer zal daarnaast de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden ter zake van de invordering, verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 200 euro exclusief BTW.

 

Artikel 6 – Klachten

 1. Bij voorkeur wordt een klacht van een deelnemer met de trainer tijdens de training besproken.
 2. Klachten kunnen via het evaluatieformulier aan het eind van de training kenbaar gemaakt worden.
 3. Na ontvangst van de klacht wordt binnen vijf werkdagen contact met de deelnemer opgenomen.
 4. De deelnemer kan tot drie maanden na afsluiting van de opleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering van de opleiding indienen bij de Klachtencommissie.
 5. Mocht een klacht niet bevredigend opgelost zijn, kan de deelnemer zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Meer informatie is te vinden op ktno.nl onder geaccrediteerde scholingen, klachtenregeling.
 6. Het streven is om een klacht binnen een maand af te handelen.
 7. De oplossing van de klachtbehandelaar is bindend.
 8. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 9. De geregistreerde klachten worden voor een periode van drie jaar bewaard.

 

Artikel 7 – Geheimhouding en privacy

 1. Emotie-eten neemt de persoonlijke gegevens van de deelnemer op in een geautomatiseerd systeem en behandelt deze vertrouwelijk volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Emotie-eten is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer tijdens de opleiding meedeelt over zichzelf of zijn cliënten. Ook deelnemers gaan vertrouwelijk om met de informatie die in de opleiding wordt gedeeld.

 

Artikel 8 – Algemeen
De opleiding en de workshop,  worden gegeven door Emotie-eten of vertegenwoordigers van Emotie-eten.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Emotie-eten en vertegenwoordigers van Emotie-eten zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een workshop of opleiding. Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11 – Copyright en gebruiksrecht

 1. Het eigendomsrecht van de trainingen berust bij Emotie-eten.
 2. Op het trainingsmateriaal berust het auteursrecht, voor zover het materiaal afkomstig is uit de boeken van Joanna Kortink.
 3. Het opleidingsmateriaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of kenbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Emotie-eten.
 4. De titel ‘uit de ban van emotie-eten coach’ is slechts voorbehouden aan de professionals die zich in het licentieschap van Emotie-eten hebben aangemeld en zijn toegelaten.
 5. Met het akkoord van de algemene voorwaarden bij inschrijving, geldt automatisch dat professionals die zijn opgeleid zonder licentieschap, op geen enkele manier in hun promotie ‘Uit de ban van emotie-eten’ mogen gebruiken